foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!!

...... Szkoła Podstawowa w Kwaczale

....... ul. Jana Pawła II 2, 32-566 Kwaczała

Dnia 14 czerwca odbyła się w naszej szkole debata oświatowa mająca na celu podsumowanie działań podejmowanych w ramach całorocznej pracy nad podniesieniem jakości pracy szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów.

W debacie wzięli udział rodzice, uczniowie i nauczyciele, a w roli obserwatora pani Renata Zielińska- dyrektor szkoły.

Spotkanie miało charakter warsztatowy. Uczestnicy zostali podzieli na cztery grupy robocze. Pierwszą grupę stanowili uczniowie klasy VI, drugą grupę uczniowie klasy VIII i III gimnazjum, trzecią grupę stanowili rodzice i czwartą nauczyciele. Każdy zespół wykonywał zadania, a następnie omawiał je na forum. Chodziło o zaprezentowanie własnego stanowiska na temat uczenia się, zaangażowania w rozwój własnej osobowości, stylów uczenia się, kształtowania kompetencji kluczowych. Wykonywane zadania miały pokazać jak ważną rolę w procesie nabywania kompetencji kluczowych ma praca zespołowa, aktywne metody nauczania. Ważnym aspektem przeprowadzanej debaty było wyciągnięcie wniosków i rekomendacji do dalszej pracy szkoły, które mają podnieść efektywność nabywania wiedzy i umiejętności przez uczniów.

Dzięki debacie spotkali się wszyscy zainteresowani, do których kierowane jest podstawowe zadanie szkoły – przekazywanie wiedzy uczniom i wyposażanie ich w niezbędne umiejętności konieczne na dalszych etapach kształcenia. Mieli oni okazję wyrazić swoje zdanie na temat ważnych spraw mających istotne znaczenie dla rozwoju szkoły. Organizatorów debaty interesowało, co mają do powiedzenia, w tak ważnej kwestii uczniowie, rodzice i nauczyciele. Okazało się, że uczniowie są niezwykle kreatywni, potrafią jasno wyrażać swoje zdanie, doskonale rozumieją zasady partnerstwa, współpracują w grupie, podają ciekawe propozycje, wspólnie dochodzą do określonych wniosków. Wykonywane przez nich zadania, ich wypowiedzi na forum, potwierdzają, że doskonale rozumieją wartość nauki, wiedzą, że praca nad własną osobowością prowadzi do osiągania sukcesów, chcą się rozwijać i zmieniać szkołę.
Bardzo cieszy także udział rodziców w debacie. Można było zaobserwować ich zaangażowanie
w pracę nad zaproponowanymi zadaniami. Realizacja założonych celów była dla nich ważna ponieważ dotyczyła szkoły w której uczą się ich dzieci. Pomoc rodziców, ich wsparcie i zrozumienie jest w tym obszarze niezbędne.

 Nauczyciele też mogli zaprezentować swój punkt widzenia, wskazać na nurtujące ich problemy oraz istotne, według nich, sprawy dotyczące rozwoju szkoły.

Każda z pracujących grup zgodnie stwierdziła, że aby uczeń osiągnął sukces, musi rozumieć potrzebę nauki Powinien być ambitny, uczyć się rozwiązywania problemów oraz zdobywać wiedzę i nowe doświadczenia. Szkoła powinna w taki sposób przekazywać wiedzę, aby uczeń mógł zobaczyć, że ma ona zastosowanie w praktyce, a nabywane kompetencje będą dla niego ważne w dorosłym życiu.

Wnioski i rekomendacje;

indywidualizować proces nauczania zwracając uwagę na style uczenia się;

motywować ucznia do pracy w celu osiągnięcia sukcesu edukacyjnego na miarę jego możliwości;

zwracać uwagę na odpowiedni dobór nowoczesnych i innowacyjnych metod nauczania do realizowanych treści podstawy programowej;

realizowane zadania osadzać w kontekście praktycznym;

organizować zajęcia rozwijające zgodne z potrzebami i zainteresowaniami uczniów;

ograniczyć w szkole dostęp do telefonów komórkowych- zgodnie z wnioskiem rodziców

 


 
 
 

Copyright © 2020 Szkoła Podstawowa w Kwaczale Rights Reserved.