foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!! Czas do szkoły!!!

...... Szkoła Podstawowa w Kwaczale

....... ul. Jana Pawła II 2, 32-566 Kwaczała

Informujemy, że następujący uczniowie naszej szkoły zakwalifikowali się 
do etapu rejonowego Małopolskiego Konkursu Języka Angielskiego, który odbędzie się
w dniu 11 stycznia 2021roku: 1. Maciejczyk Wiktoria, klasa 8 2. Murach Kacper, klasa 8
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
INFORMACJA 


dotyczy przebiegu Ogólnopolskiego Konkursu Leksykalnego 
z Języka Angielskiego  MEMORY MASTER13 edycja konkursu MEMORY MASTER odbędzie się w formie testu online, uczestnicy napiszą test w domu.
Test online odbywa się na platformie TESTPORTAL (https://www.testportal.pl/). Data konkursu online to 20.11.2020, godzina 14.30-15.30
Czas trwania konkursu: 60 min. Link do konkursu oraz indywidualne kody dla uczniów zostaną przekazane uczestnikom w dniu konkursu. POWODZENIA !!!!

 ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU WKONKURSIE

 

Małopolski Konkurs Języka Angielskiego
dla uczniów szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2020/2021

 

 

Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych na poszczególnych etapach

konkursu i wykaz literatury obowiązującej uczestników

Termin: 19 października 2020

I. Tematyka konkursu

 

Famous American and British People

 

II. Zakres wymaganej wiedzy i umiejętności uczestników

 

  1. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu szkolnego odpowiada poziomowi B1 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages).

 

  1. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu rejonowego odpowiada poziomowi B2 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages). Ponadto wymagana jest znajomość zagadnień kulturoznawczych dotyczących Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, w zakresie wyznaczonym przez lektury wymienione poniżej.

 

  1. Zakres wiedzy i umiejętności wymaganych od uczestników etapu wojewódzkiego odpowiada poziomowi C1 według klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, (Common European Framework of Reference for Languages). Ponadto wymagana jest znajomość zagadnień kulturoznawczych dotyczących Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych, w zakresie wyznaczonym przez lektury wymienione poniżej.

 

III. Wykaz literatury pomocniczej dla uczestników oraz stanowiącej pomoc

dla nauczyciela

 

Etap szkolny:

 

  1. Podręczniki do języka angielskiego dopuszczone przez MEN do użytku szkolnego
    w szkole podstawowej;

  2. Michael Vince, Intermediate Language Practice, 3rd edition, Wydawnictwo Macmillan, 2010.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE 
Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO


MEMORY MASTER jest ogólnopolskim konkursem leksykalnym przeznaczonym dla klas 4, 5, 6, 7 i 8 szkoły podstawowej. Konkurs jest nowatorskim przedsięwzięciem na rynku edukacyjnym. Został zaprojektowany przez nauczycieli języka angielskiego jako pomocne narzędzie do aktywnego wspierania nauki słownictwa i do skutecznego motywowania. 

Prawo uczestnictwa ma każdy uczeń, który wpłaci nauczycielowi 10 zł.  \
Opłata zbierana po konkursie.

Konkurs odbędzie się w wersji online poprzez platformę TESTPORTAL (https://www.testportal.pl/). Przed konkursem uczeń otrzyma kod dostępu i hasło.
Konkurs zarówno w wersji elektronicznej (online) przeprowadzony zostanie we wszystkich szkołach (sesja jesienna) w dniach 16.11.- 20.11. 2020 roku.  
Wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej do 10 lutego 2021 roku i rozesłane drogą pocztową do szkół.
Laureatami konkursu są wszyscy uczniowie, którzy uzyskali wynik powyżej 90 punktów. Uczniowie z wynikiem 90 - 94 punkty zdobywają miano laureata III stopnia, a uczniowie z wynikiem 95 - 99 - miano laureata II stopnia. Laureaci z maksymalną liczbą punktów biorą udział w losowaniu nagród. Uprzejmie prosimy zwrócić uwagę na fakt, iz nagród jest mniej niż uczestników z maksymalnym wynikiem. Uczestnicy, którzy nie wylosowali nagrody otrzymują drobną nagrodę oraz dyplom LAUREATA formatu A4. Uczeń z wynikiem 85 - 89 punktów otrzymuje wyróżnienie.

MEMORY MASTER ZAWSZE POD RĘKĄ
Darmowa aplikacja dla każdego ucznia (nie tylko uczestnika) szkoły biorącej udział w konkursie. W aplikacji znajdują się wszystkie listy słów oraz dwie gry pomagające w lekki sposób uczyć się słownictwa.
Link https://www.blumont.edu.pl

Zapisy u p. M. Kędziora do dnia 8 października 2020r

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.

REGULAMIN FESTIWALU ARTYSTYCZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY INTERNETOWY FADIM 2020

 

FESTIWAL ORGANIZOWANY JEST POD HONOROWYM PATRONATEM BURMISTRZA GMINY ALWERNIA

 

ORGANIZATOR:

Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni (SOK)

 

CELE FESTIWALU

- ożywienie amatorskiego ruchu artystycznego w gminie Alwernia

- aktywne spędzanie czasu wolnego podczas przerwy w zajęciach szkolnych
- doskonalenie umiejętności muzyczno-wokalnych i teatralnych

- wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży

- rozwój wrażliwości twórczych i uzdolnień dzieci i młodzieży

- rozwój zainteresowań teatralnych, muzycznych, wśród dzieci i młodzieży

 

WARUNKI UCZESTNICTWA

Uczestnikami festiwalu mogą być dzieci przedszkolne w wieku od 4 lat, dzieci i młodzież szkolna
w wieku od 7-19 lat
z gminy Alwernia. W przypadku gotowych podkładów muzycznych, można używać wyłącznie wersji instrumentalnych utworów (nie dotyczy kategorii I - Przedszkola). Dopuszczone są podkłady muzyczne z chórkami.

 

KATEGORIE WIEKOWE:

I - Przedszkola od lat 4

II - Uczniowie szkół podstawowych klas I-III
III - Uczniowie szkół podstawowych klas IV-VI

IV - Uczniowie szkół podstawowych klas VII, VIII
V – Uczniowie szkół ponadpodstawowych

 

PRZEBIEG FESTIWALU i ZGŁOSZENIA UCZESTNIKÓW

 

W dniach od 4 do 20 maja 2020 roku należy przesłać e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. filmik
z nagraną jedną piosenką, utworem instrumentalnym (forma muzyczna) lub prezentację teatralną
w formacie mp4 lub innym ogólnie obsługiwanym w systemie windows (duże pliki można wysłać platformą zewnętrzną typu google drive itp.) Uczestnicy
- SOLIŚCI - prezentują dowolną formę artystyczną (teatralna, muzyczna), o tematyce dowolnej.

Forma teatralna to np. skecz, teatr lalkowy, itp.

Forma muzyczna to np. soliści, soliści - instrumentaliści, solista i akompaniator.

Prezentacja formy konkursowej nie powinna przekroczyć 5 minut.

Przesłany na konkurs materiał nie może zawierać treści reklamowych, treści naruszających zasady powszechnie uznawane przez społeczność internetową, treści sprzecznych z prawem lub nakłaniających do złamania go.

Zgłoszenia uczestnika poniżej 18 roku życia dokonuje rodzic lub opiekun prawny. W tytule wiadomości należy wpisać FADIM oraz imię i nazwisko uczestnika.

 

W treści maila należy podać:

Imię i nazwisko uczestnika

Kategorię wiekową

Rodzaj formy (teatralna lub muzyczna)

 

oraz należy wkleić oświadczenie o następującej treści:

 

WYRAŻENIE ZGODY dla uczestnika do 18 roku życia

 

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ………………………(imię i nazwisko dziecka)…… zam. w miejscowości ……tylko nazwa miejscowości……...……. w festiwalu organizowanym przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni. Jednocześnie akceptuję warunki REGULAMINU FESTIWALU ARTYSTYCZNEGO DZIECI i MŁODZIEŻY FADiM Wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z organizacją festiwalu oraz działalnością Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni (SOK) danych osobowych mojego dziecka zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000)

Wyrażam zgodę na: przetwarzanie i wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka poprzez zamieszczanie zdjęć, filmów na stronie internetowej Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni, profilu facebookowym SOK w ramach organizacji i udziału w festiwalu, zamieszczanie zdjęć na tablicach informacyjnych, gazetkach, płytach CD i innych nośnikach, ich publikację prasową, a także publikowanie nagrań radiowych i telewizyjnych i innych związanych z działalnością SOK z udziałem mojego dziecka, a także w celach promocyjno-marketingowych organizatora, zgodnie z ustawą z dnia
4 lutego 1994r.o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późn. zm.)

 

I. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich/mojego dziecka, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) przez upoważnionych pracowników i osoby z Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni celem uczestnictwa w festiwalu. Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanych dalej RODO, zostałem/am*/ poinformowany/na*/, że:

 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka jest Samorządowy Ośrodek Kultury, Rynek 3, 32-566 Alwernia.

2. Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Beaty Kucharczyk – adres kontaktowy e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z wspieraniem i promocją twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych, zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zgodnie z RODO

4. Przekazane dane osobowe wykorzystane będą jedynie w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w festiwalu
oraz promocji ruchu artystycznego w gminie Alwernia.

5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko w celach związanych z organizacją festiwalu oraz promocją ruchu artystycznego w gminie Alwernia.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.

7. Pani/Pana dane osobowe i dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

11. Facebook jest podmiotem, który uzyska prawo do wykorzystania zdjęć opublikowanych na portalu, lecz zdjęcia pozostają niezbywalną własnością umieszczających.

12. Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa.

 

II. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku mojego dziecka dot. umieszczania zdjęć i materiałów fotograficznych zawierających wizerunek mojego dziecka podczas festiwalu poprzez: zwielokrotnienie, utrwalanie, kopiowanie, publiczne udostępnianie, udostępnianie w środkach masowego przekazu, druki, ulotki reklamowe, foldery, wykorzystanie na stronie www.sok.alwernia.pl, oraz Facebook.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Festiwalu Artystycznego Dzieci i Młodzeiży FADiM organizowanego przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni i akceptuję jego treść.

 

WYRAŻENIE ZGODY dla uczestnika pełnoletniego

 

Ja niżej podpisany/a …………… imię i nazwisko uczestnika… zam. w miejscowości ……tylko nazwa miejscowości……...……. wyrażam zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie w celach związanych z organizacją festiwalu oraz działalnością Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni (SOK) moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

Wyrażam zgodę na: przetwarzanie i wykorzystywanie mojego wizerunku poprzez zamieszczanie zdjęć, filmów na stronie internetowej Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni, profilu facebookowym SOK w ramach organizacji
i udziału w festiwalu, zamieszczanie zdjęć na tablicach informacyjnych, gazetkach, płytach CD i innych nośnikach, ich publikację prasową, a także publikowanie nagrań radiowych i telewizyjnych i innych związanych z działalnością SOK z moim udziałem, a także w celach promocyjno-marketingowych organizatora, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994r.o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. nr 80 poz. 904 z późn. zm.)

 

I. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) przez upoważnionych pracowników i osoby z Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni celem uczestnictwa w festiwalu. Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanych dalej RODO, zostałem/am*/ poinformowany/na*/, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samorządowy Ośrodek Kultury, Rynek 3, 32-566 Alwernia.

2. Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni wyznacza Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Beaty Kucharczyk – adres kontaktowy e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych.

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z wspieraniem i promocją twórczości, edukacji i oświaty kulturalnej, działań i inicjatyw kulturalnych, zgodnie z Ustawą z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz zgodnie z RODO

4. Przekazane dane osobowe wykorzystane będą jedynie w zakresie niezbędnym do uczestnictwa w festiwalu
oraz promocji ruchu artystycznego w gminie Alwernia.

5. Dane osobowe mogą zostać udostępnione tylko w celach związanych z organizacją festiwalu oraz promocją ruchu artystycznego w gminie Alwernia.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

10. Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe dziecka nie będą podlegały profilowaniu.

11. Facebook jest podmiotem, który uzyska prawo do wykorzystania zdjęć opublikowanych na portalu, lecz zdjęcia pozostają niezbywalną własnością umieszczających.

12. Odbiorcami danych będą także instytucje upoważnione z mocy prawa.

 

II. Oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie mojego wizerunku dot. umieszczania zdjęć i materiałów fotograficznych zawierających mój wizerunek podczas festiwalu poprzez: zwielokrotnienie, utrwalanie, kopiowanie, publiczne udostępnianie, udostępnianie w środkach masowego przekazu, druki, ulotki reklamowe, foldery, wykorzystanie na stronie www.sok.alwernia.pl, oraz Facebook.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Festiwalu Artystycznego Dzieci i Młodzeiży FADiM organizowanego przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Alwerni i akceptuję jego treść.

Przyjąłem/Przyjęłam do wiadomości i stosowania.

 

Przesłanie filmiku i wzięcie udziału w festiwalu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodzica lub opiekuna prawnego lub uczestnika pełnoletniego na publikację i przetwarzanie wizerunku uczestnika oraz zaakceptowaniem zapisów regulaminu festiwalu.

 

TERMINARZ FESTIWALU oraz OCENA UCZESTNIKÓW

 

Po dniu 20 maja 2020r. Organizator Festiwalu powoła Jury Festiwalu, które oceni przesłane filmy konkursowe. Wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w Festiwalu.

Najlepszym zostaną wręczone nagrody rzeczowe. O sposobie podziału nagród decyduje Jury. Decyzje Jury są ostateczne i niepodważalne.

Dodatkowo Jury festiwalu wybierze materiały, które zostaną opublikowane na facebooku Samorządowego Ośrodka Kultury w Alwerni, które będą nominowane do Nagrody Publiczności. Głosowanie poprzez lajkowanie filmów trwać będzie do dnia 10 czerwca 2020 do godz. 22.00. Wykonawca, którego filmik otrzyma największą liczbę polubień otrzyma Nagrodę Publiczności.

O sposobie wręczenia dyplomów za udział oraz nagród zdecyduje Organizator.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Samorządowego Ośrodka Kultury
w Alwerni (tel. 12 283 19 87).

 

 

www.sok.alwernia.pl

Copyright © 2021 Szkoła Podstawowa w Kwaczale Rights Reserved.