Rekrutacja do klasy I – rok szkolny 2022/2023

I N F O R M A C J A

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Kwaczale informuje o trwającym  zgłaszaniu dzieci do klasy I Szkoły Podstawowej
im.Józefa Patelskiego w Kwaczale na rok szkolny 2022/2023

  • rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie Szkoły Podstawowej w Kwaczale składają w sekretariacie szkoły zgłoszenie
    ( załącznik nr1 do Regulaminu Rekrutacji SP w Kwaczale na rok szkolny 2022/2023) Termin zgłaszania do 18.02.2022. do godziny 14:00

 

  • rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły Podstawowej  w Kwaczale składają w sekretariacie szkoły wniosek ( załącznik nr2)   
    do Regulaminu Rekrutacji SP w Kwaczale na rok szkolny 2022/2023) zgodnie

    z terminami podanymi w Zarządzeniu nr 0050.20.2022  Burmistrza Gminy Alwernia.
    Wniosek o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym należy złożyć w terminie 21.02.2022r.-04.03.2022r. do godz.15:00 w sekretariacie szkoły.

 

Zgłoszenia i wnioski można pobrać w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Kwaczale, są też zamieszczone na stronie internetowej w zakładce REKRUTACJA.
Regulamin rekrutacji jest dostępny w w/w zakładce na naszej stronie.